PowerGym

PowerGym
Sekcja Sportów Siłowych Terminatus
Staraj się być najlepszy, rób więcej, niz możesz, kochaj przyjaciól, mów prawdę, bądź wierny i szanuj swego ojca oraz matkę. Przestrzegaj tych zasad, będziesz panem samego siebie. Uczynią cię one silnym, napełnią nadzieją i wskażą ci drogę ku wielkosci.     -    Joe Weider

REGULAMIN XXXII Mistrzostw Polski Kobiet i Mężczyzn oraz Weteranów w Trójboju Siłowym

8 Feb 2008

REGULAMIN

XXXII Mistrzostw Polski
Kobiet i Mężczyzn oraz Weteranów
w Trójboju Siłowym
Puławy, dnia 29 luty-02 marca 2008r.

I. Cel:
1. Popularyzacja trójboju siłowego.
2. Wyłonienie mistrzów Polski na rok 2008 w kategoriach seniorów i weteranów.
3. Sprawdzian kadry Polski przed Mistrzostwami Europy Mężczyzn i Kobiet
w Trójboju Siłowym.

II. Organizatorzy:
1. Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego w Warszawie
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach
3. Klub Sportowy „Wisła” w Puławach
4. Zibi & Jack LTD

III. Termin i miejsce
1. Termin: 29 luty - 02 marca 2008r.
2. Miejsce: Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Puławach, Ul. Al. Partyzantów 11

IV. Warunki uczestnictwa:
1. W zawodach uczestniczyć mogą:
a. Reprezentanci klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej – członków PZKFiTS, mający na bieżąco opłacone składki członkowskie w PZKFiTS, posiadający kartę zawodniczą i licencję ważną na rok 2008
2. Zawodnicy i zawodniczki muszą spełniać następujące warunki:
a. Ukończony 14 rok życia w dniu zawodów w przypadku seniorów i seniorek,
b. 40 rok życia kalendarzowo lub więcej w przypadku weteranek;
c. 40-49 rok życia kalendarzowo w przypadku weteranów I grupy;
d. 50-59 rok życia kalendarzowo w przypadku weteranów II grupy;
e. 60-69 rok życia kalendarzowo w przypadku weteranów III grupy;
f. 70 rok życia kalendarzowo lub więcej w przypadku weteranów IV grupy.
g. Posiadać ważne badania lekarskie:
- zawodników z klasą MM, M i I obowiązuje książeczka zdrowia sportowca – trójboju siłowego;
- zawodników o niższej klasie sportowej obowiązuje karta zdrowia sportowca trójboju siłowego lub zaświadczenie lekarskie z klauzulą „Zdolny do zawodów trójboju siłowego” podpisaną przez lekarza;
- w przypadku sportów innych niż trójbój siłowy również musi się znajdować klauzula „Zdolny do zawodów trójboju siłowego” podpisana przez lekarza;
- książeczka zdrowia sportowca winna posiadać wpis „Oświadczam, że jest mi znany regulamin antydopingowy PZKFiTS. Zobowiązuję się respektować zawarte w nim przepisy i sankcje, jak również zobowiązuję się nie przyjmować żadnych zakazanych środków farmakologicznych.”
h. Opłacone wpisowe w wysokości 55 zł (drużyny liczące 5 lub więcej zawodników opłacają wpisowe w wysokości 40 zł od osoby).
UWAGA:
Zawodnicy nie zgłoszeni na odprawie technicznej nie mają prawa startu w zawodach.

V. Sposób rywalizacji
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami IPF i PZKFiTS.
Klasyfikacja indywidualna zostanie przeprowadzona:
- Kobiety: w kat. wag. 48; 52; 56; 60; 67,5; 75; 82,5; 90; +90 kg
- Weteranki w kat. open 40 lat i więcej.
Weteranki startują razem z seniorkami, z którymi również będą klasyfikowane w 9-ciu kategoriach wagowych kobiet.
- Mężczyźni: w kat. wag. 56; 60; 67,5; 75; 82,5; 90; 100; 110; 125; +125 kg
- Weterani w kat. open I, II , III, IV grupie wiekowej.
Weterani startują razem z seniorami, z którymi również będą klasyfikowani w 10-tu kategoriach wagowych mężczyzn.

VI. Klasyfikacja:
Do zawodów można zgłosić maksymalnie:
- 9 kobiet i 10 mężczyzn.
- 9 weteranek i 10 weteranów,
w tym maksymalnie dwóch zawodników w kategorii wagowej i wiekowej ( w tym kobiet).
Zawodnicy i zawodniczki sklasyfikowani będą w kategoriach wagowych,
po uzyskaniu wyniku w trójboju minimum trzeciej klasy sportowej.

Do klasyfikacji drużynowej mężczyzn liczy się 6 najlepszych z zajętych miejsc przez zawodników.
Do klasyfikacji drużynowej kobiet liczy się 6 najlepszych z zajętych miejsc przez zawodniczki.

W kategorii weteranów klasyfikacja drużynowa nie będzie prowadzona.
Punkty do klasyfikacji drużynowej obliczane są wg następującego klucza:
I-12pkt., II-9pkt., III-8pkt., IV-7pkt., V-6pkt., VI-5pkt., itd. Miejsce X i niższe otrzymują po jednym punkcie.

Najlepszą Zawodniczką wśród zawodniczek i Najlepszym Zawodnikiem wśród zawodników zostanie uznany zawodniczka/zawodnik z największą liczbą punktów Wilks’a.

Oficjalny komunikat zawodów zostanie sporządzony po weryfikacji uzyskanych wyników (badania antydopingowe).

VII. Nagrody
1. Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wagowej mężczyzn i kobiet zostaną nagrodzone medalami.
2. Mistrz lub Mistrzyni Polski zostaną nagrodzeni zostaną pucharkami.
3. Trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji Najlepszego Zawodnika – mężczyzn i kobiet zostaną nagrodzone pucharami oraz nagrodami rzeczowymi
4. Trzy pierwsze miejsca w kategorii wiekowej weteranów i weteranek – medale.
5. Trzy pierwsze miejsce w kategorii drużynowej kobiet i mężczyzn zostaną nagrodzone pucharami.
6. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają dyplomy.

VIII. INFORMACJE NA TEMAT DOJAZDU DO MIEJSC ZAKWATEROWANIA

Uwaga – należy wysiąść na stacji PKP Puławy Miasto.
1. Miejsce zawodów tj. Hala Sportowa MOSiR znajduje się w odległości ok.1 km /przy tej samej ulicy/
2. Miejsce zakwaterowania i wyżywienia tj. Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego znajduje się w odległości ok 800 m /wejście od tej samej ulicy/

IX. SPRAWY ORGANIZACYJNE
A. Zgłoszenia i informacja
Zgłoszenia pisemnie, mailem, faxem do 19.02.2008 r. z podaniem imienia i nazwiska zawodniczki/zawodnika, dokładnej daty urodzenia i kategorii wagowej.
Adres do korespondencji:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Al. Partyzantów 11, 24-100 Puławy
Tel. Fax (081) 886 27 31
e-mail: a.urbaniak@vp.pl
Wszelkich informacji udziela Pan Arkadiusz Urbaniak tel. 081 886 38-02
lub tel. kom. 604 931 911
Informacje o zawodach wraz z niniejszym regulaminem oraz drukami
zgłoszeniowymi /także na noclegi i wyżywienie/ dostępne będą
w INTERNECIE pod adresem: www.mosir.pulawy.pl
Opłaty startowe przyjmowane będą wyłącznie w kasie MOSiR /miejsce zawodów/ w dniu 29.02.2008 r. do odprawy technicznej lub w dniu startu od godz. 7.00 (wszystkich płatności należy dokonać przed wagą).
Organizator zabezpiecza komplet komunikatów za odpłatnością
w wysokości 10 zł,-.

Lista zgłoszonych zawodników będzie również dostępna pod adresem www.powerlifting.pl

B. Zakwaterowanie i wyżywienie
- Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego
przy ul. Wojska Polskiego 7 (ok. 300 m od Hali Sportowej)
wyżywienie: śniadanie 10 zł, obiad 15 zł, kolacja 10 zł.
- Koszt zakwaterowania 40 zł za jeden osobo/nocleg.
- Koszt całodziennego wyżywienia i zakwaterowania od jednej osoby wynosi 75 zł.
Zamówienie na zakwaterowanie i wyżywienie z podaniem ilości noclegów, śniadań, obiadów i kolacji prosimy dokonać
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.02.2008 r. w formie pisemnej, e-mailem lub faxem.
Adres do korespondencji:
Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Wojska Polskiego 7, 24-100 Puławy ,
tel. fax: 0-81 886 37 05
e-mail: rckupulawy@o2.pl
Szczegółowych informacji dotyczących zakwaterowania
i wyżywienia udziela Pani Jolanta Morawska tel. 0-81 886 37 05

Wszystkie należności związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem płatne wyłącznie gotówką w miejscu zakwaterowania /RCKU/.

X. Program zawodów
Proponowany program zawodów:

29.02.2008 r. /piątek/
• 15.00 – 16.30 – waga wszystkich kobiet
• 17.00 – start kobiet
• 21.00 – odprawa techniczna w Regionalnym Centrum Kształcenia
Ustawicznego /miejsce zakwaterowania/

01.03.2008 r. /sobota/
• 8.00 – 9.30 – waga I grupy mężczyzn
• 10.00 – start I grupy mężczyzn
• 13.00 – uroczyste otwarcie

02.03.2008 r. /niedziela/
• 8.00 – 9.30 – waga ostatniej grupy mężczyzn
• 10.00 – start ostatniej grupy mężczyzn

Dokładny program zawodów będzie ustalony na odprawie technicznej
w dniu 29.02.2008 r.

XI. Postanowienia końcowe
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
- Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do Organizatora
- Kluby i uczestnicy zawodów winni ubezpieczyć się od następstw
nieszczęśliwych wypadków.
- Wszystkie sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzygać będzie
Komisja Odwoławcza złożona z Komitetu Organizacyjnego, Wiceprezesa
PZKFiTS ds. Trójboju Siłowego oraz Sędziego Głównego.

Puławy, 28.01.2008 r.
W I C E P R E Z E S PZKFiTS ds. Trójboju Siłowego

dr Marek Kruszewski

Brak komentarzy »

brak komentarzy.

śledź komentarze przez RSS Adres trackback

Napisz komentarz